Studenti nastupujících 1. ročníků

Studenti nastupujících 1. ročníků si mohou uzavřít smlouvu o ubytování ode dne přijetí a to osobně v ubytovací kanceláři. 

Doporučujeme uzavřít smlouvu o ubytování na kolejích co nejdříve, nejpozději v den zápisu, dokud je k dispozici dostatek volných lůžek. Na konci prázdnin je většinou již kapacita kolejí naplněna.

 

Studenti 2. a vyšších ročníků prezenční formy studia

Platí pro studenty MENDELU prezenční formy studia, tj. 2. a 3. ročníku bakalářského studia, studentům pokračujícím ve studiu 1. a 2. ročníkem magisterského studia a dále studentům pokračujícím 1. a dalším ročníkem doktorandského studia (dle Nařízení rektora „Pravidla ubytování“. V tomto nařízení jsou uvedeny veškeré termíny pro příslušný akademický rok.

Uzavírání smluv 

 Studenti Mendelovy univerzity, kteří již na kolejích bydleli v předcházejícím ak. roce, mohou uzavřít ubytovací smlouvu elektroniky  prostřednictvím webového rozhraní ISKAM, nebo osobně v ubytovací kanceláři. Pro nově přijaté studenty a studenty, kteří chtějí bydlet v páru (s osobou opačného pohlaví) platí pouze uzavření smlouvy osobně v ubytovací kanceláři.

V případě, kdy není možné, aby se student dostavil osobně (např. student je v zahraničí), může náležitosti spojené s předubytováním vyřídit jiná osoba. Tato uhradí vratnou kauci a smlouvu podepíše student až v momentě nastěhování na koleje.

  • Před samotným uzavřením smlouvy je nezbytné, aby byla ve prospěch kolejí uhrazena vratná kauce 5.000,− Kč. Studenti uhradí tuto kauci v hotovosti nebo platební kartou přímo při uzavření smlouvy v ubytovací kanceláři kolejí. Studenti vyšších ročníků tuto kauci neplatí, převádí se jim z předchozího roku, pokud byli na kolejích MENDELU ubytováni.
  • Studenti si přímo v ubytovací kanceláři vyberou pokoj a ten je jim přímo v ubytovacím programu zarezervován. S plnou mocí (nemusí být úředně ověřena) spoubydlícího může student zarezervovat pokoj všem spolubydlícím na jednom pokoji, pokud tito mají přiděleno ubytování na kolejích (pouze zarezervovat pokoj, nikoli za ně uzavřít smlouvu).Uzavření smlouvy je právním aktem a před jejím podpisem je nutné předložit ke kontrole občanský průkaz.
  • Po uhrazení kauce a zarezervování pokoje bude studentovi přímo z ubytovacího systému vytisknuta ubytovací smlouva. Tuto podepíše student a za stranu ubytovatele pověřený pracovník kolejí.
  • Kauce 5.000,− Kč je vratná. Při odstoupení od smlouvy o ubytování do 31.8. daného kalendářního roku je vratná v plné výši, do 15.9. daného roku je vratná 50% kauce. Při odstoupení od smlouvy po datu 15.9 a následném nenastoupení na koleje se kauce nevrací. Pokud student na kolej nenastoupí, kauce propadá a částka se nevrací.

Nastěhování na koleje

Pokoj AStudenti mají možnost se nastěhovat na koleje ode dne, který mají uvedený na své smlouvě, od tohoto dne také hradí kolejné. Studenti se musí ubytovat nejpozději do pátku v týdnu zahájení výuky do 12,00 hod. Nenastoupením/ne­ubytováním se bez omluvy příslušné ubytovatelce koleje se ruší ubytovací smlouva, kauce propadá a student ztrácí nárok na rezervované lůžko. V předstihu se lze písemně (emailem) dohodnout s ubytovatelkou o pozdějším nástupu na koleje, platba kolejného však proběhne od data uvedeného na smlouvě.
K vyzvednutí klíče a vyřízení potřebných formalit se student dostaví do ubytovací kanceláře v pracovní den v pracovní době.

S sebou je nutné vzít:

  • platný doklad totožnosti (OP, cestovní pas), cizinci i platné povolení k pobytu,
  • platnou ISIC kartu (pokud ji student již vlastní),

Předání pokoje, klíče, lůžkoviny
Po vyřízení všech náležitostí v kanceláři ubytovatelky je studentovi předán klíč od pokoje,  tiskopis „prohlášení osoby o poučení o používání elektrospotřebičů“ v budově, event. další potřebné doklady. Student se odebere do svého pokoje, kde je povinen zkontrolovat zařízení pokoje a případné závady nahlásí. Závady (např. kapající kohoutek, neodtékající odpad, poškozený nábytek či ledničky...) se zapisují do knihy závad, kteréjsou umístěné na všech recepcích kolejí. Závady a poškození, které nebudou řádně a  včas zapsány v Knize závad, mohou být následně při ukončení ubytování dány k úhradě ubytovaným.
Na pokoji jsou k dispozici lůžkoviny, student má možnost používat kolejní povlečení, kteřé je možno  měnit ve skladu prádla v předem zveřejněných termínech (každé 3 týdny). Žádáme studenty, aby se snažili tyto termíny respektovat a dodržovat. V případě potřebylze dohodnout individuálně výměnu.

Student má možnost si donést své vlastní elektrické spotřebiče běžného typu (fén, rychlovarná konvice, lampička, notebook, apod.) všechny tyto spotřebiče je nutné nahlásit na formuláři, který je k dispozici na recepci jendotlivých bloků a také v ubytovacích kancelářích. Následně je provedena jejich kontrola pověřeným pracovníkem kolejí (zda splnují el. normy pro provoz v ubytovacích zařízeních). za jejich používání se nic nehradí, jednaá se jen o bezpečnostní kontrolu.

Úhrada ubytování a služeb

Platba kolejného probíhá u všech inkasním způsobem každý měsíc dle platného ceníku.

Výše inkasa: výše inkasa odpovídá součtu všech plateb za ubytování, stravování, internet a případné další služby včetně DPH. Pozor, výše inkasa se mění podle počtu dnů v měsíci (vychází se z denní sazby) a případných dalších odebraných služeb! Číslo účtu ve prospěch kterého je nutné zřídit povolení k inkasu: 27–7498230277/0100 IBAN CZ 1101000000277­498230277
Ubytovaný je povinen se přihlásit přes webové rozhraní přímo do ubytovacího systému a číslo účtu že kterého má být inkaso provedeno zadat pomocí aplikace k tomu určené.

Ubytovaný má také možnost na stejném webovém rozhraní v záložce "inkaso za stravu " povolit platbu inkasem za stravování. 

V případě, že se inkaso nezrealizuje, je nezbytné dlužnou částku okamžitě uhradit (kartou pomocí platební brány na webovém rozhraní, platební kartou na recepci, hotově na recepci nebo v ubytovací kanceláři kolejí). Nehrazení poplatků za ubytování je důvodem odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele a následné vymáhání dlužné částky právní cestou.

V případě, že nedojde k úhradě dlužné částky do 20-tého dne příslušného měsíce bude, k dlužné částce připočteno smluvní penále ve výši 10,−Kč/den. V měsíci červnu, červenci a srpnu se kolejné neinkasuje, platí se v hotovosti v ubytovací kanceláři kolejí, zpravidla při vystěhování.

Ukončení ubytování 

V průběhu akademického roku má student možnost vypovědět ubytovací smlouvu písemně bez udání důvodu, výpovědní lhůta je 30-ti denní a počíná běžet dnem podání výpovědi. V měsíci červnu lze ukončit ubytování bez písemné výpovědi, v tomto případě hradí student kolejné pouze do dne odubytování. 
V den odubytování, pouze v pracovní dny a v pracovní době, je nutné provést následující úkony:

  • vrácení ložního prádla ve skladu prádla 
  • předání pokoje pracovnici úklidu − pokoj a společné prostory se musí předat uklizené a ve stavu, v jakém byly předány na počátku ubytování. Pracovnice úklidu mu stav pokoje potvrdí.
  • student se osobně dostaví do ubytovací kanceláře, kde odevzdá potvrzený lůžkový list a klíče od pokoje a následně proběhne vyúčtování zůstatku kolejného.

V případě, že student potřebuje odjet během víkendu, je nutné provést veškeré náležitosti viz. výše v poslední pracovní den.

Ubytování studentů kombinované formy studia 

Ubytování na kolejích je přednostně vyčleněno pro dlouhodobé ubytování studentů prezenční formy studia. Studenti kombinované formy studia se mohou ubytovat na všech provozech kolejí na vyčleněné kapacitě za zvýhodněnou cenu krátkodobého ubytování, a to do výše této kapacity v okamžiku provedení rezervace. Případně mají možnost být ubytováni v případě volné kapacity na lůžka hotelového typu za cenu dle platného ceníku.